Nieuws van de gemeenteraad

7 mei: Raadsbezoek en Inloop voor inwoners uit Hank

Op dinsdag 7 mei brengt de gemeenteraad een bezoek aan Hank. De raad gaat die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers.

’s Avonds organiseert de raad in het dorp ook een inloopmoment. Woont u in Hank? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan over van alles zijn: over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u wil starten. Tussen 19.00 en 19.45 uur houdt de raad in ’t Uivernest (Kerkstraat 9) een Inloop. Aanmelden kan bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl. Neem ook contact op met de griffie bij vragen over hoe de Inloop verloopt.

7 mei: Altenaronde in ’t Uivernest in Hank (beeldvormend)

Na de inloop houdt de raad de Altenaronde om 19.45 uur. Ook de Ronde vindt plaats in ’t Uivernest in Hank. Raadsleden krijgen dan informatie over diverse onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij later moeten besluiten. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan ook inspreken.

Op de agenda staat onder meer (onder voorbehoud):

Bestemmingsplan Kern Hank: Buitendijk 112
Een initiatiefnemer wil een woning bouwen aan de Buitendijk 112 in Hank. Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Tijdens de Altenaronde wordt er informatie verzameld, zodat de Raad later een besluit kan nemen over deze ontwikkeling. Maatschappelijke impactanalyse Huisvesting arbeidsmigranten Andel
Voor de bouw van een kassencomplex en de huisvesting van arbeidsmigranten in Andel, is er een vergunning verleend. Op basis hiervan is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de inwoners. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen. Het college wil met deze aanbevelingen aan de slag. De raad kan tijdens de Altenaronde vragen stellen over deze analyse en de aanbevelingen. Flitsonderzoek Rekenkamer naar voorzieningen jongeren
De Rekenkamer Altena heeft onderzoek gedaan naar de voorzieningen voor jongeren in de gemeente Altena, om te kijken of het aanbod aansluit bij hun behoeften. Tijdens de Altenaronde presenteert de Rekenkamer haar bevindingen. De Raad krijgt de gelegenheid om hier vragen over te stellen. Evaluatie muziekonderwijs
Via Muziekonderwijs maken kinderen in Altena spelenderwijs kennis met muziek. Deze methode is geëvalueerd met Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Op basis van de behaalde resultaten, stelt het college voor om het budget van de Muziekwijzer te verhogen, ter compensatie van de afgelopen jaren.

Tijdens de Altenaronde kunnen raadsleden vragen stellen en informatie verzamelen, om hier over een aantal weken een besluit over te kunnen nemen.

De agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 7 mei: Altenaronde).

Verder op de agenda tot aan het zomerreces

7 mei:                 Dorpsbezoek, Inloop en Altenaronde in Hank 14 mei:               Altenatafel 28 mei:               Raadsvergadering 4 juni:                 Altenaronde 11 juni:               Inloop en Altenatafel 18 juni:               Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025) 2 juli:                   Raadsvergadering (o.a. Kadernota 2025)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 60 30
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88
mail:                    griffie@gemeentealtena.nl