Vergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Woensdag 3 juli om 19.30 uur vergadert de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA). Dit is bij Camping De Speeltol, Tol 2 in Drongelen.

Op de agenda van de BASDA staat onder andere:

Kandidaatstelling nieuw lid BASDA; Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 03-06-2024; Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen; Organisatie werksessie omtrent Toekomstvisie / Stelselherziening Sociaal Domein; Voorbereiding gesprek van werkgroep met wethouder over plan van aanpak thuiswonenden met dementie (n.a.v. advies BASDA); Terugkoppeling vanuit de werkgroepen (Opgroeien en Opvoeden, Inclusie,   Bestaanszekerheid, Wonen en vervoer); Strategisch accommodatiebeleid (stand van zaken; mondelinge toelichting)

Vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder via h.deridder@gemeentealtena.nl.

Meer informatie over de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena?

Kijk dan op www.basda.nl.